مقالات
طرح های تحقیقاتی
مجلات عضو
فهرست مقالات ( 4 ) مقاله :
نویسندگان: محمود رشادت جو, غلامرضا کرمی
کلیدواژه ها : کليدواژه ها اختلال استرس پس از ضربه نيابي - مصدومان شيميايي
: 18465
: 61
: 0
ایندکس شده در :

  اهداف: اختلال استرس پس از ضربه يكي از اختلالاتي است كه نه­تنها كيفيت زندگي جانباز، بلكه خانواده او را تحت تاثير قرار مي­دهد و تجربه آسيب در يكي از اعضاي خانواده، مي­تواند ساير افراد خانواده را نيز متاثر سازد. اين پژوهش با هدف بررسي شدت و فراواني علايم اختلال استرس پس از ضربه نيابي در فرزندان مصدومان شيميايي انجام شد.

  روش­ها: اين مطالعه توصيفي- تحليلي مقطعي روی 528 نفر از اهالی شهرستان سردشت در سال 1388 انجام شد. براي انتخاب گروه مورد، فرزندان تمام خانواده­های مصدومان شيميايي شهرستان سردشت مورد بررسي قرار گرفتند. براي انتخاب گروه كنترل، 5 منطقه شهرستان سردشت به­صورت تصادفي خوشهاي و 600 خانواده به­صورت تصادفي سيستماتيك انتخاب شدند. در مجموع 528 نفر داراي معيارهاي ورود به مطالعه شناخته شدند و 286 نفر به­عنوان گروه مورد و 242 نفر به­عنوان گروه كنترل، از نظر علايم اختلال استرس پس از ضربه نيابي بر اساس پرسشنامه می­سی­سی­پی بررسي و مقايسه شدند. داده ها با نرم­افزار SPSS 14 تحليل شد.

  يافته­ها: نمر ه كل مي­سي­سي­پي در فرزندان جانبازان شيميايي 92/13 ± 88/128 و در گروه كنترل 70/22 ± 34/108 بود (05/0>p). نمره كل ميسيسي­پي در پدران گروه مورد نيز بيشتر از پدران گروه كنترل بود (05/0>p). تفاوت معني­داري در نمر ه فرزندان بر حسب جنس و گروه­هاي سني وجود نداشت.

نتيجه­گيري: استرس رواني ناشي از آسيب شيميايي پدر به فرزندان منتقل مي شود و لازم است به عنوان يك مشكل جدي نسبت به پيشگيري و درمان آن اقدام شود.
نویسندگان: جواد عاملی, سیدعباس تولایی, نعیمه کشاورزی, غلامرضا کرمی
کلیدواژه ها : میگرن - سردرد مزمن - عوامل شعلهور كننده
: 10265
: 160
: 0
ایندکس شده در :

اهداف. م ا در این مطالعه به بررسی عوامل شعلهور كننده حمله میگرنی پرداختیم. در صورت شناخت و حذف این عوامل ، میتوان از بروز این حملات تا حدود زیادی جلوگیری نمود.

روش ها. این مطالعه به روش مقطعی، بر روی 300 بیمار میگرنی كه در سال۱۳۸۴ به درمانگاه داخلی اعصاب بیمارستان بقیها... (عج) مراجعه كردند، انجام شد. تشخیص بیماری میگرن بر اساس معیارهای انجمن بین الملی سردرد IHS توسط متخصص مغز و اعصاب گذاشته می شد و اطلاعات بیماران و عوامل مؤثر در بروز حملات میگرن از طریق پرسشنامه و توسط یك پزشك عمومی جمعآوری می شد.

يافتهها. در بررسی عوامل مؤثر بر حملات میگرن در مردان، بیشترین موارد گزارش شده در 78 بیمار مبتلا به میگرن از بین عوامل بررسی شده كم خوابی (2/69% با ۳/۲ = OR )، خستگی 1/64%، استرس 5/61% و ضعیفترین عامل داروها و غذاهای چرب با شیوع 6/2% و ۱/۵= OR بود. در بین 222 بیمار زن مبتلا به میگرن، استرس و خستگی با شیوع 8/65% و به ترتیب با ۳/۲ = OR و ۲/۸= OR شایعترین و قوی ترین عوامل و چای و قهوه با شیوع 8/1% و ۱/۵= OR به عنوان ضعیفترین فاكتور مؤثر در حملات میگرن گزارش شد. فعالیت جنسی و دارو به عنوان عامل مؤثر توسط بیماران این گروه ذكر نگردید. در بررسی كلی عوامل بروز حمله میگرنی در 300 بیمار (زن ومرد)، قویترین عامل مؤثر در بروز حملات میگرن در هر دو جنس خستگی با شیوع 3/65% و با ۳/۹= OR گزارش شد. سایر عوامل عبارت بودند از: استرس (7/64%)، اختلالات خواب (7/64%)، گرسنگی (7/48%)، فعالیت فیزیكی (3/41%)، عطر (46%)، فصول مختلف (3/23%)، تغییرات آب و هوا (3/21%)، پنیر (3/11%)، غذاهای آماده و كنسرو شده (3/11%)، شكلات (10%)، غذاهای چرب (7/4%)، پیاز (3/3%)، ترشی (3/3%)، ادویه و فلفل (7/2%)، چای وقهوه (3/1%)، داروها (0/7%).

نتيجهگيري. فراوانی عوامل مؤثر در بروز حملات میگرن در دو جنس و نیز در انواع میگرن اختلاف معنیداری نداشت. 

نویسندگان: رضا صفدری, مهدیه معین الغربائی, شهرام توفیقی, غلامرضا کرمی
کلیدواژه ها : نظام اطلاعات باليني - نظام هاي ثبت اطلاعات - بيماريهاي رواني ناشي از جنگ
: 19551
: 16
: 0
ایندکس شده در :

   

  چكيده

  هدف :

  از آنجايي كه اطلاعات مبناي تمام فعاليتهاي يك سازمان است، سيستمهايي بايد وجود داشته باشند كه اطلاعات را توليد و مديريت كنند . هدف چنين سيستمهايي ايجاد تضمين در ارائه اطلاعات صحيح و قابل اطمينان در مواقع مورد نياز و در شكل قابل استفاده است . چنين سيستمهايي، سيستمهاي اطلاعات نامگذاري شدهاند . اين مطالعه به منظور مقايسه ويژگيهاي نظام اطلاعات باليني بيماريهاي رواني ناشي از جنگ در آمريكا ، انگلستان و استراليا و ايران انجام شد .

  مواد و روش ها :

  پژوهش حاضر كاربردي از دسته ي مطالعات توصيفي مقطعي بوده است . ابتدا وضعيت موجود اين نظام در مراكزروانپزشكي بوستان اهواز و صدر و سعادت آباد تهران با استفاده از پرسشنامه در دوره زماني 88- 1387 بررسي گرديد . سپس به بررسي اين نظام در كشورهاي منتخب پرداخته شد و براساس نياز كشورمان،راهكارهاي عملي براي ايران پيشنهاد گرديد . تحليل اطلاعات براساس مقايسه ويژگي هاي نظام پيشگفته در كشورهاي مورد مطالعه به صورت تحليل توصيفي نظري صورت گرفت .

  يافته ها :

  از مزاياي مهم برقراري نظام اطلاعات باليني بيماريهاي رواني ناشي از جنگ،توجه به برنامه هاي پيشگيري از اختلالات رواني ناشي از جنگ، تعيين حداقل داده هاي استاندارد در اين زمينه و كاهش اثرات سياسي،اقتصادي،فرهنگي،عاطفي و اجتماعي بيماريهاي رواني ناشي از تروماي جنگ مي باشد .

  نتيجه گيري :

  اين نظام با گردآوري و پردازش داده ها و ارائه آن به كاربران اطلاعاتي نقش به سزايي در پيشرفت مراقبت از مبتلايان به اين بيماريها دارد . با عنايت به اين مهم و نيز فقدان چنين نظامي در مراكز روانپزشكي بنياد شهيد و امور ايثارگران ، طراحي و اجراي آن حائز اهميت است .

  كليد واژه :

  نظام اطلاعات باليني ، نظام هاي ثبت اطلاعات ، بيماريهاي رواني ناشي از جنگ

 

 

نویسندگان: محمود رشادت جو, غلامرضا کرمی
کلیدواژه ها : اختلال استرس پس از ضربه - آسيب ديدگان شيميايي - جنگ شيميايي
: 15658
: 59
: 0
ایندکس شده در :
چكيده پيش زمينه و هدف: جانبازان شيميايي نيز به طور مستقيم با تروما مواجه شدهاند و احتمال دارد آن ها نيز به اختلال استرس پس از تروما (PTSD) مبتلا باشند. هدف از اين تحقيق ارزيابي ميزان و شدت PTSD در جانبازان شيميايي سردشت در دو دهه پس از مواجهه در جنگ عراق - ايران مي باشد. مواد و روش كار: در اين مطالعه كه يك مطالعه توصيفي - تحليلي مقطعي بود، 150 نفر از مصدومين شيميايي شهرستان سردشت از نظر علايم اختلال استرس پس از تروما (PTSD) بررسي و با 156 نفر افراد سالم مقايسه شدند. PTSD با استفاده از پرسش نامه هاي "پيسيال" و "ميسيسيپي" در دو گروه ارزيابي شد. يافته ها: ميزان و شدت PTSD در مصدومين شيميايي به طور معنيداري) 05/0p <) بيشتر از گروه كنترل بود. همچنين درصد جانبازي، وضعيت شغلي، نوع شغل، ميزان تحصيلات و تعداد فرزندان با ميزان ابتلا به PTSD ارتباط معنيداري نداشت )05/p >). بحث و نتيجه گيري: اين مطالعه، ميزان و شدت بالاي PTSD را در جانبازان شيميايي نشان داد كه ضررورت پيگيري درمان روان شناختي و روان پزشكي اين گروه را بيان ميدارد. كليد واژه ها: اختلال استرس پس از ضربه، آسيب ديدگان شيميايي، جنگ شيميايي مجله پزشكي اروميه، دوره بيست و يكم، شماره اول، ص 9-1، بهار 1389 آدرس مكاتبه: تهران، ميدان ونك، خيابان ملاصدرا، شيخ بهايي جنوبي، دانشگاه علوم پزشكي بقيه الله (عج)، مركزتحقيقات علوم رفتاري،صندوق پستي: 5487-19395، تلفن: 09123753252 Email: Kh_Ahmady@yahoo.com