مقالات
طرح های تحقیقاتی
مجلات عضو
فهرست مقالات ( 4 ) مقاله :
نویسندگان: حسین خدمت, حمیدرضا جلالیان, جواد عاملی, فرهاد نصیریافشار, غلامرضا کرمی
کلیدواژه ها : تومورهاي كبد - متاستاز كبدي - بيوپسي كبد
: 14814
: 114
: 0
ایندکس شده در :

اهداف. این مطالعه به منظور بررسی تظاهرات بالینی انواع بدخیمی اولیه و متاستاتیك كبد در بیمارستان بقیهاله (عج) انجام گرفته است.

روش ها. این مطالعه به صورت مقطعی توصیفی بر روی 123 مورد بیمار دارای انواع بدخیمی اولیه و متاستاتیك كبد در بیمارستان بقیه اله (عج) انجام شده است. با استفاده از سیستم ثبت علائم و نشانههای بالینی و یافتههای آسیب شناسی بیوپسی كبد و بررسیهای تشخیصی دیگر، نوع و محل سرطان اولیه شناسایی شد.

یافتهها. بیماران مورد مطالعه شامل 75 مرد و48 زن بودند. میانگین سنی بیماران 3/1 ± 2/64 سال بود. شایعترین علایم همراه شامل بیاشتهایی 102نفر (9/82%)، كاهش وزن 101 نفر (1/82%)، درد شكم 78 نفر (4/63%) و هپاتومگالی 61 نفر (6/49%) بود. در 30 نفر (4/24%) علامت زردی وجود داشت. آسیت و توده ربع فوقانی راست شكم به ترتیب در 33 نفر (8/26%) و 44 نفر (4/37%) د یده ش د . سرطانهای اولیه كبد 9 نفر (3/7%) را تشكیل میداد و سایر موارد ناشی از سرطانهای متاستاتیك بودند كه در میان آنها اصلیترین منشأ متاستاز، دستگاه گوارش 85 نفر (5/74%) بود. ده ارگان دیگر به ترتیب فراوانی شامل ریه، رحم، كلیه، پوست، پستان، پروستات، مثانه، تخمدان، سیستم غددی عصبی و تیموس بودند. از بین متاستازهای دستگاه گوارش ، شایعترین محلهای اولیه به ترتیب معده 34 نفر (40%)، پانكراس 15 نفر (6/17%) و كولون 14 نفر (4/16%) بودند.

نتیجهگیری. اكثر بیماران مورد مطالعه، به سرطان متاستاتیك پیشرفته و علامتدار مبتلا بودند و اغلب بیماران با شكایات غیر اختصاصی و بزرگی كبد مراجعه نمود ه بودند. با توجه به تاثیر نژاد و منطقه جغرافیایی در اپیدمیولوژی و پراكندگی انواع بدخیمیهای كبد، استفاده از اطلاعات بومی و بهینه كردن این اطلاعات تاثیر مثبتی در تشخیص زودرس و درمان به موقع خواهد داشت. 

نویسندگان: ماهیار آذر, سید عباس تولایی, غلامرضا کرمی
کلیدواژه ها : شيوع - پرخاشگري - اختلال استرس پس از سانحه
: 23499
: 101
: 0
ایندکس شده در :

اهداف. پرخاشگري يكي از علائمي است كه به طور شايعي در ميان بيماران مبتلا به اختلال استرس پس از حادثه (PTSD) ديده ميشود؛ ولي مشخص نيست ميزان شيوع PTSD در بيماران پرخاشگر چقدر ميباشد. اين مطالعه به منظور بررسي شيوع PTSD در ميان بيماران دچار پرخاشگري انجام شده است.

روش ها. اين مطالعه بر روي 100 بيمار مبتلا به پرخاشگري كه از ميان مراجعه كنندگان به درمانگاه روانپزشكي بيمارستان بقيه ا... (عج) تهران به طور تصادفي انتخاب شدهاند، انجام شده است كه براي ارزيابي وجود يا عدم وجود پرخاشگري از يك پرسشنامه خودساخته و براي بررسي وجود يا عدم وجود PTSD از معيارهاي DSM-V و براي ارزيابي شدت بيماري PTSD از پرسشنامه Impact of Event Scale (IES) استفاده شده است.

یافته ها. در اين مطالعه ميانگين سني بيماران مورد بررسي 8/9 ± 7/36 سال بود. 77 درصد از بيماران مذكر و 23 درصد مونث بودند. نتايج نشان ميداد كه 46 درصد از بيماران پرخاشگر داراي PTSD بودند . شدت بيماري در 5/6 درصد تحت باليني، 2/15 درصد خفيف، 5/43 درصد متوسط و 8/34 درصد شديد بود.

نتیجه گیری. با توجه به اين كه نزديك به نيمي از بيماران پرخاشگر، مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه بودند، توصيه ميگردد در مورد بيماران پرخاشگر به اين عامل زمينهاي نيز توجه شود. 

نویسندگان: غلامرضا کرمی, حسین کچویی, وحید پورفرزیانی, میر حسین شریفی بناب, علیرضا سعادت
کلیدواژه ها : سردرد - ميگرن - حملات پانيك - فراوانی
: 18130
: 229
: 0
ایندکس شده در :

سابقه و هدف: سردردهاي ميگرني از شايع تر ين علل سردرد در انسان هستند كه بر كيفيت زندگي و عملكرد بيمار تأثير فراوان دارند. همراهي سردرد ميگرني با بيماريهاي روا ن پزشكي همچون افسردگي و اختلالات اضطرابي در مطالعات مختلف بررسي شده است. سردردهاي ميگرني از شايع تر ين عللي مي باشند كه بر كيفيت زندگي و عملكرد بيماران تأثير فراوان دارند. هدف از اين مطالعه تعيين ميزان فراواني حملات پانيك در بيماران ميگرني مرا جعه كننده به بيمارستان بق يه ا... الاعظم در سال 1383 بوده است.

مواد و روشها: مطالعه به صورت مقطعي بر روي 85 بيمار مرا جعه كننده به درمانگاه مغز و اعصاب، كه بر اساس معيارهاي انجمن بين ا لمللي به سردرد ميگرني مبتلا بودند، انجام شد. تشخيص حملات پانيك به روش مصاحبه و پرسشنامه بر اساس معيار تشخيص حملات پانيك ( DSM-IV ) توسط متخصص روانپزشك انجام مي شد. براي آناليز دادههاي عددي از آزمون t test و دادههاي اسمي از Chi-Square استفاده شد.

نتايج: از 85 بيمار، 23 نفر (27%) مرد و 62 نفر (73%) زن بودند. 41 نفر (2/48%) از بيماران ميگرني به حملات پانيك مبتلا بودند كه 36 نفر (۸۷/۸%) از آنها زن بودند. 29 نفر (7/70%) از بيماران مبتلا به حملات پانيك متأهل بودند. 27 نفر (9/65%) از بيماران تحصيلات زير ديپلم، 10 نفر (4/24%) ديپلم و تنها 4 نفر (8/9%) از مبتلايان بالاتر از ديپلم بودند (05/0 p< ) .

نتيجهگيري: فراواني حملات پانيك در مبتلايان به سردردهاي ميگرني از ارقام مورد انتظار بالاتر مي باشد و با افزايش سطح تحصيلات از فراواني آن كاسته مي شود. مطالعات تحليلي به منظور رابطه ميگرن و حملات پانيك توصيه مي شود.

نویسندگان: جواد عاملی, سیدعباس تولایی, نعیمه کشاورزی, غلامرضا کرمی
کلیدواژه ها : میگرن - سردرد مزمن - عوامل شعلهور كننده
: 9850
: 160
: 0
ایندکس شده در :

اهداف. م ا در این مطالعه به بررسی عوامل شعلهور كننده حمله میگرنی پرداختیم. در صورت شناخت و حذف این عوامل ، میتوان از بروز این حملات تا حدود زیادی جلوگیری نمود.

روش ها. این مطالعه به روش مقطعی، بر روی 300 بیمار میگرنی كه در سال۱۳۸۴ به درمانگاه داخلی اعصاب بیمارستان بقیها... (عج) مراجعه كردند، انجام شد. تشخیص بیماری میگرن بر اساس معیارهای انجمن بین الملی سردرد IHS توسط متخصص مغز و اعصاب گذاشته می شد و اطلاعات بیماران و عوامل مؤثر در بروز حملات میگرن از طریق پرسشنامه و توسط یك پزشك عمومی جمعآوری می شد.

يافتهها. در بررسی عوامل مؤثر بر حملات میگرن در مردان، بیشترین موارد گزارش شده در 78 بیمار مبتلا به میگرن از بین عوامل بررسی شده كم خوابی (2/69% با ۳/۲ = OR )، خستگی 1/64%، استرس 5/61% و ضعیفترین عامل داروها و غذاهای چرب با شیوع 6/2% و ۱/۵= OR بود. در بین 222 بیمار زن مبتلا به میگرن، استرس و خستگی با شیوع 8/65% و به ترتیب با ۳/۲ = OR و ۲/۸= OR شایعترین و قوی ترین عوامل و چای و قهوه با شیوع 8/1% و ۱/۵= OR به عنوان ضعیفترین فاكتور مؤثر در حملات میگرن گزارش شد. فعالیت جنسی و دارو به عنوان عامل مؤثر توسط بیماران این گروه ذكر نگردید. در بررسی كلی عوامل بروز حمله میگرنی در 300 بیمار (زن ومرد)، قویترین عامل مؤثر در بروز حملات میگرن در هر دو جنس خستگی با شیوع 3/65% و با ۳/۹= OR گزارش شد. سایر عوامل عبارت بودند از: استرس (7/64%)، اختلالات خواب (7/64%)، گرسنگی (7/48%)، فعالیت فیزیكی (3/41%)، عطر (46%)، فصول مختلف (3/23%)، تغییرات آب و هوا (3/21%)، پنیر (3/11%)، غذاهای آماده و كنسرو شده (3/11%)، شكلات (10%)، غذاهای چرب (7/4%)، پیاز (3/3%)، ترشی (3/3%)، ادویه و فلفل (7/2%)، چای وقهوه (3/1%)، داروها (0/7%).

نتيجهگيري. فراوانی عوامل مؤثر در بروز حملات میگرن در دو جنس و نیز در انواع میگرن اختلاف معنیداری نداشت.