مقالات
طرح های تحقیقاتی
مجلات عضو
فهرست مقالات ( 4 ) مقاله :
نویسندگان: غلامرضا کرمی, حسین کچویی, وحید پورفرزیانی, میر حسین شریفی بناب, علیرضا سعادت
کلیدواژه ها : سردرد - ميگرن - حملات پانيك - فراوانی
: 19336
: 229
: 0
ایندکس شده در :

سابقه و هدف: سردردهاي ميگرني از شايع تر ين علل سردرد در انسان هستند كه بر كيفيت زندگي و عملكرد بيمار تأثير فراوان دارند. همراهي سردرد ميگرني با بيماريهاي روا ن پزشكي همچون افسردگي و اختلالات اضطرابي در مطالعات مختلف بررسي شده است. سردردهاي ميگرني از شايع تر ين عللي مي باشند كه بر كيفيت زندگي و عملكرد بيماران تأثير فراوان دارند. هدف از اين مطالعه تعيين ميزان فراواني حملات پانيك در بيماران ميگرني مرا جعه كننده به بيمارستان بق يه ا... الاعظم در سال 1383 بوده است.

مواد و روشها: مطالعه به صورت مقطعي بر روي 85 بيمار مرا جعه كننده به درمانگاه مغز و اعصاب، كه بر اساس معيارهاي انجمن بين ا لمللي به سردرد ميگرني مبتلا بودند، انجام شد. تشخيص حملات پانيك به روش مصاحبه و پرسشنامه بر اساس معيار تشخيص حملات پانيك ( DSM-IV ) توسط متخصص روانپزشك انجام مي شد. براي آناليز دادههاي عددي از آزمون t test و دادههاي اسمي از Chi-Square استفاده شد.

نتايج: از 85 بيمار، 23 نفر (27%) مرد و 62 نفر (73%) زن بودند. 41 نفر (2/48%) از بيماران ميگرني به حملات پانيك مبتلا بودند كه 36 نفر (۸۷/۸%) از آنها زن بودند. 29 نفر (7/70%) از بيماران مبتلا به حملات پانيك متأهل بودند. 27 نفر (9/65%) از بيماران تحصيلات زير ديپلم، 10 نفر (4/24%) ديپلم و تنها 4 نفر (8/9%) از مبتلايان بالاتر از ديپلم بودند (05/0 p< ) .

نتيجهگيري: فراواني حملات پانيك در مبتلايان به سردردهاي ميگرني از ارقام مورد انتظار بالاتر مي باشد و با افزايش سطح تحصيلات از فراواني آن كاسته مي شود. مطالعات تحليلي به منظور رابطه ميگرن و حملات پانيك توصيه مي شود.

نویسندگان: محمود رشادت جو, غلامرضا کرمی
کلیدواژه ها : اختلال استرس پس از ضربه - آسيب ديدگان شيميايي - جنگ شيميايي
: 16472
: 59
: 0
ایندکس شده در :
چكيده پيش زمينه و هدف: جانبازان شيميايي نيز به طور مستقيم با تروما مواجه شدهاند و احتمال دارد آن ها نيز به اختلال استرس پس از تروما (PTSD) مبتلا باشند. هدف از اين تحقيق ارزيابي ميزان و شدت PTSD در جانبازان شيميايي سردشت در دو دهه پس از مواجهه در جنگ عراق - ايران مي باشد. مواد و روش كار: در اين مطالعه كه يك مطالعه توصيفي - تحليلي مقطعي بود، 150 نفر از مصدومين شيميايي شهرستان سردشت از نظر علايم اختلال استرس پس از تروما (PTSD) بررسي و با 156 نفر افراد سالم مقايسه شدند. PTSD با استفاده از پرسش نامه هاي "پيسيال" و "ميسيسيپي" در دو گروه ارزيابي شد. يافته ها: ميزان و شدت PTSD در مصدومين شيميايي به طور معنيداري) 05/0p <) بيشتر از گروه كنترل بود. همچنين درصد جانبازي، وضعيت شغلي، نوع شغل، ميزان تحصيلات و تعداد فرزندان با ميزان ابتلا به PTSD ارتباط معنيداري نداشت )05/p >). بحث و نتيجه گيري: اين مطالعه، ميزان و شدت بالاي PTSD را در جانبازان شيميايي نشان داد كه ضررورت پيگيري درمان روان شناختي و روان پزشكي اين گروه را بيان ميدارد. كليد واژه ها: اختلال استرس پس از ضربه، آسيب ديدگان شيميايي، جنگ شيميايي مجله پزشكي اروميه، دوره بيست و يكم، شماره اول، ص 9-1، بهار 1389 آدرس مكاتبه: تهران، ميدان ونك، خيابان ملاصدرا، شيخ بهايي جنوبي، دانشگاه علوم پزشكي بقيه الله (عج)، مركزتحقيقات علوم رفتاري،صندوق پستي: 5487-19395، تلفن: 09123753252 Email: Kh_Ahmady@yahoo.com
نویسندگان: محمود رشادت جو, غلامرضا کرمی
کلیدواژه ها : کليدواژه ها اختلال استرس پس از ضربه نيابي - مصدومان شيميايي
: 19496
: 61
: 0
ایندکس شده در :

  اهداف: اختلال استرس پس از ضربه يكي از اختلالاتي است كه نه­تنها كيفيت زندگي جانباز، بلكه خانواده او را تحت تاثير قرار مي­دهد و تجربه آسيب در يكي از اعضاي خانواده، مي­تواند ساير افراد خانواده را نيز متاثر سازد. اين پژوهش با هدف بررسي شدت و فراواني علايم اختلال استرس پس از ضربه نيابي در فرزندان مصدومان شيميايي انجام شد.

  روش­ها: اين مطالعه توصيفي- تحليلي مقطعي روی 528 نفر از اهالی شهرستان سردشت در سال 1388 انجام شد. براي انتخاب گروه مورد، فرزندان تمام خانواده­های مصدومان شيميايي شهرستان سردشت مورد بررسي قرار گرفتند. براي انتخاب گروه كنترل، 5 منطقه شهرستان سردشت به­صورت تصادفي خوشهاي و 600 خانواده به­صورت تصادفي سيستماتيك انتخاب شدند. در مجموع 528 نفر داراي معيارهاي ورود به مطالعه شناخته شدند و 286 نفر به­عنوان گروه مورد و 242 نفر به­عنوان گروه كنترل، از نظر علايم اختلال استرس پس از ضربه نيابي بر اساس پرسشنامه می­سی­سی­پی بررسي و مقايسه شدند. داده ها با نرم­افزار SPSS 14 تحليل شد.

  يافته­ها: نمر ه كل مي­سي­سي­پي در فرزندان جانبازان شيميايي 92/13 ± 88/128 و در گروه كنترل 70/22 ± 34/108 بود (05/0>p). نمره كل ميسيسي­پي در پدران گروه مورد نيز بيشتر از پدران گروه كنترل بود (05/0>p). تفاوت معني­داري در نمر ه فرزندان بر حسب جنس و گروه­هاي سني وجود نداشت.

نتيجه­گيري: استرس رواني ناشي از آسيب شيميايي پدر به فرزندان منتقل مي شود و لازم است به عنوان يك مشكل جدي نسبت به پيشگيري و درمان آن اقدام شود.
نویسندگان: خدابخش احمدی, مهدی مالکی, محمداسماعیل علیپور
کلیدواژه ها : عود اعتياد - جانبازان
: 13324
: 374
: 0
ایندکس شده در :
سابقه و هدف: اعتياد بعنوان معضل قرن جديد شناخته مي شود كه خود داراي پيامدهاي ويرانگري در عرصه جامعه و خانواده است اين پديده شوم خود ريشه درعوامل زيادي دارد كه يكي از اين علل جنگ و پيامد هاي آن است. به دنبال تلاشهايي كه به منظور رهايي معتادين از دام اعتياد صورت گرفته است، پژوهشگران با پديده جديدي به نام عود مواجه شدند كه اعتياد را در جرگه بيماري هاي مزمن قرار داد . در اين مطالعه برآنيم تا پديده اعتياد و عود آن را در جانبازان معتاد مراجعه كننده به بيمارستان هاي طرف قرار داد بنياد جانبازان در سال 1388 مورد بررسي قرار دهيم .مواد و روش ها: پژوهش حاضر يك مطالعه توصيفي و به روش پرسشنامه اي مي باشد، جامعه پژوهش از جامعه جانباز با حداقل سابقه يك بار عود ، مراجعه كننده به بيمارستان طرف قرارداد بنياد جانبازان انتخاب شده است. حجم نمونه مطالعه 122 نفر بوده كه به روش تصادفي و آسان انتخاب شد. اطلاعات با روش آمار توصيفي مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.يافته ها: از ديدگاه معتادين جانباز اصلي ترين عامل گرايش به اعتياد فشارهاي رواني حاصل از جنگ بود ، همين عامل مهم ترين علت عود اعتياد پس از ترك نيز مي باشد ، موثرترين فاكتور براي مراجعه مجدد براي انجام ترك نيز فشارهاي خانوادگي و احساس شرمساري مي باشد.نتيجه: هر چند نبايستي از كنارتاثيرعوامل بيروني جامعه انتخابي در گرايش و عود اعتياد به راحتي گذشت ولي به طور آشكار در اين پژوهش ديده شد عوامل وفاكتورهاي درون گروهي داراي تاثير بسزايي مي باشند ، لذا بايستي راهكارهاي مقتضي نيز بر اساس اين عوامل تاثيرگذار داخلي ، در نظر گرفته شوند.